ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการผลิตนักศึกษาต่อคนของทุกหลักสูตร ประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันพระบรมราชชนก

วันที่ 17 กันยายน 2565 | 128 Views | กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
                 สถาบันพระบรมราชชนก ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้
                   1. ทบทวนรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการผลิตนักศึกษาต่อคนของทุกหลักสูตร โดยอย่างน้อยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะก่อนเสนอคำของบประมาณ กรณีทบทวนเรียบร้อยแล้ว
มีความประสงค์ใช้รายละเอียดค่าใช้จ่ายเดิมให้จัดทำหนังสือยืนยันไปยังกองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
                    2. หลักสูตรใหม่ที่มีความประสงค์จัดทำคำของบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการผลิตนักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันพระบรมราชชนก หากปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการให้จัดทำ Gantt Chart โดยแสดงกระบวนการ/ขั้นตอนให้ชัดเจน
                    3. ทบทวน/จัดทำแผนผลิตนักศึกษาทุกหลักสูตรในภาพรวมของส่วนราชการ ในปีการศึกษา 2566 - 2567 และต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันพระบรมราชชนก โดยอย่างน้อย
ต้องสามารถระบุฐานหรือที่มาของการคำนวณให้ชัดเจน พร้อมแสดงหลักการและแนวคิดให้สอดคล้องกับ
การผลิตบัณฑิตตามแนวนโยบายแห่งรัฐและความต้องการของระบบสุขภาพ
                    4. ให้จัดส่งข้อมูลไปยังกองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ภายในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565
เอกสารแนบ

128
VIEWS
0
0
0

ดาวน์โหลดล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.