งานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์


งานแผนและงบประมาณ


งานกำกับ ติดตามและประเมินผล


งานบริหารทั่วไป

  • ติดต่อกองยุทธศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร/Fax 02 590 1812

การจัดการความรู้ KM: Knowledge ManagementCopyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.