ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด

งานนโยบายและยุทธศาสตร์


งานแผนและงบประมาณ


งานกำกับ ติดตามและประเมินผล


งานบริหารทั่วไป

  • ติดต่อกองยุทธศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร/Fax 02 590 1812
  • กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
  • กลุ่มงานแผนและงบประมาณ
  • กลุ่มงานกำกับ ติดตามและประเมินผล

การจัดการความรู้ KM: Knowledge Management


Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.