ดาวน์โหลด


การประมาณค่าใช้จ่ายแผนบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (คณะและวิทยาลัย)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 | 296 Views | กองยุทธศาสตร์

เพื่อให้การจัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณในแผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ส่วนราชการจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายแผนบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1. ให้ประมาณการค่าใช้จ่ายตามความจำเป็น เหมาะสม และคำนึงถึงความสามารถการเบิกจ่าย ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2. อัตราการคำนวณค่าใช้จ่ายให้กำหนดตามระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค่าเช่าบ้าน ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2548 

3. ให้จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายแผนบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแบบฟอร์มที่กำหนดเท่านั้น เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี Pivot table ได้อย่างแม่นยำ 

4. ให้จัดส่งข้อมูลไปยังกองยุทธศาสตร์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ภายในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 296
VIEWS
0
0
0

ดาวน์โหลดล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.