กองทะเบียนและประมวลผล
 ประกอบด้วย 2 กลุ่มงาน
ได้แก่ 1) กลุ่มงานรับนักศึกษาและสำเร็จการศึกษา
          2) กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ข้อมูลบัณฑิต

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.