กองทะเบียนและประมวลผล
 ประกอบด้วย 2 กลุ่มงาน
ได้แก่ 1) กลุ่มงานรับนักศึกษาและสำเร็จการศึกษา
         2) กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ข้อมูลบัณฑิต

Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.