กองทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักวิชาการ
มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
- การพัฒนาระบบและกลไกการดำเนินการงานทะเบียนนักศึกษา
- ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการศึกษา
- กำกับติดตามข้อมูลด้านการจัดการศึกษา ให้มีความถูกต้อง
- ดำเนินการสนับสนุนวิทยาลัย เกี่ยวกับงานทะเบียนและประวัตินักศึกษาตั้งแต่แรกเข้า จนสำเร็จการศึกษา
- พัฒนาระบบการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์การจัดการศึกษา และส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน
- ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาตามระบบที่สถาบันกำหนด
- ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษาก่อนเสนอต่อสภาสถาบัน
- ส่งเสริมและสนับสนุนวิทยาลัยในการออกเอกสารสำคัญทางการศึกาา เช่น ใบแสดงรายวิชาและผลการศึกษา เอกสารรับรองการศึกษา เอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา และการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.