การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

   ข้อมูลพื้นฐาน
             O1 โครงสร้าง
             O2 ข้อมูลผู้บริหาร
             O3 อำนาจหน้าที่
             O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
             O5 ข้อมูลการติดต่อ
             O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  
    การประชาสัมพันธ์
        
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

    การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
        
O8 Q&A     
             
O9 Social Network       
             
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

     
     การดำเนินงาน
      
   O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี      
             
O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 
             
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
   
     การปฏิบัติงาน
        
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
     
     การให้บริการ
        
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ      
             
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ     
             
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
             
O18 E–Service 


     การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ
       
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ     
             
O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
             O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน     
             O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 


    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       
O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล     
             
O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  
             
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
             
O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 

    การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
         
O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ      
           
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
            
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
       
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
   
    นโยบาย No Gift Policy
       
O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่      
           
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 
           O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy       
           O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 
           O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    
    แผนป้องกันการทุจริต
       
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต      
           
O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 
           O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 


    มาตราการเสริมสร้างมาตราฐานทางจริยธรรม
       
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ     
           O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม        
           
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

   
   มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องการทุจริต
       
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน      
           
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.