ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 | 157 Views | กองบริการวิชาการ

UploadImage
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก น้อมนำตามพระปณิธานของ

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีที่ทรงห่วยใยปัญหาโรคพิษสุนัขข้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ โดยการบูรณาการบริการวิชาการโครงการ ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 (พย.1210) เพื่อพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกัน ฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ให้อาจารย์ นักศึกษา มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ประชาชน และเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 ด้วยการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในเขตเทศบาลท่าช้าง และเขตเทศบาลคลองนารายณ์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อสร้างความเข็มแข็งของชุมชน และความต่อเนื่องของการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

การดำเนินกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 อบรมให้ความรู้กับ อสม. โดยคณาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาล

พระปกเกล้า จันทบุรี และประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีเครือข่าย รั่วมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางการป้องกันเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ระยะที่ 2 บริการวิชาการร่วมกับรายวิชาการพยาบาลชุมชน 2 เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขข้าแก่ประชาชน และระยะที่ 3 ประเมินผลและนำเสนอข้อมูลคืนชุมชน เพื่อให้นักศึกษานำเสนอข้อมูลการสำรวจและแนวทางป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต่อชุมชน ซึ่งนอกจากจะทำให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนสมรรถนะในการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ยังได้ฝึกฝนเรียนรู้กระบวนการวินิจฉัยชุมชนผ่านการบริการวิชาการแก่ชุมชนด้วย
 157
VIEWS
0
0
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.