homescontents
anadolu escort bostancı escort kadıköy escort
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
deneme bonusu veren siteler
hdfilmcehennemi

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 | 457 Views | กองบริการวิชาการ

UploadImage
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก น้อมนำตามพระปณิธานของ

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีที่ทรงห่วยใยปัญหาโรคพิษสุนัขข้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ โดยการบูรณาการบริการวิชาการโครงการ ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 (พย.1210) เพื่อพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกัน ฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ให้อาจารย์ นักศึกษา มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ประชาชน และเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 ด้วยการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในเขตเทศบาลท่าช้าง และเขตเทศบาลคลองนารายณ์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อสร้างความเข็มแข็งของชุมชน และความต่อเนื่องของการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

การดำเนินกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 อบรมให้ความรู้กับ อสม. โดยคณาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาล

พระปกเกล้า จันทบุรี และประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีเครือข่าย รั่วมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางการป้องกันเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ระยะที่ 2 บริการวิชาการร่วมกับรายวิชาการพยาบาลชุมชน 2 เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขข้าแก่ประชาชน และระยะที่ 3 ประเมินผลและนำเสนอข้อมูลคืนชุมชน เพื่อให้นักศึกษานำเสนอข้อมูลการสำรวจและแนวทางป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต่อชุมชน ซึ่งนอกจากจะทำให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนสมรรถนะในการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ยังได้ฝึกฝนเรียนรู้กระบวนการวินิจฉัยชุมชนผ่านการบริการวิชาการแก่ชุมชนด้วย
 457
VIEWS
0
0
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2024 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.