ดาวน์โหลด


แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)

วันที่ 13 มกราคม 2566 | 238 Views | กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงขอให้ส่วนราชการของท่านดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) ของวิทยาลัยในสังกัดที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งคืนงบประมาณเหลือจ่าย โดยส่งข้อมูลไปยังกองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ภายในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 

238
VIEWS
0
0
0

ดาวน์โหลดล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.