ดาวน์โหลด


การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ สบช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ณ วันที่ 22 พ.ย. 2565

วันที่ 24 พฤษจิกายน 2565 | 220 Views | กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
         กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ ได้ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 4703 อาคาร 4 ชั้น 7 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
         โดยสรุปประเด็นการประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 และขอให้หน่วยงานของท่านดำเนินการทบทวน ปรับปรุงตามมติที่ประชุม และส่งข้อมูลกลับมายังกองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2565

220
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.