ดาวน์โหลด


แผนการจัดสรรเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่ 23 กันยายน 2565 | 220 Views | กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
สถาบันพระบรมราชชนก ขอแจ้งแผนการจัดสรรเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และขอให้ส่วนราชการของท่านดำเนินการ ดังนี้
   1. จัดทำและแจ้งแผนการจัดสรรเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับวิทยาลัยในสังกัด
   2. เร่งรัดการโอนจัดสรรเงินงวดที่ 1 – 3 ให้กับวิทยาลัยในสังกัด ภายใน 5 วันทำการ
นับจากวันที่ได้รับแจ้งการจัดสรรเงินในแต่ละงวด 
   3. กรณีงบประมาณไม่เพียงพอหรือมีงบประมาณเหลือจ่ายให้บริหารงบประมาณภายใน
ส่วนราชการเป็นลำดับแรก ส่วนกรณีได้รับจัดสรรงบลงทุน ให้ดำเนินการผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 หากมีงบประมาณเหลือจ่ายสำหรับรายการปีเดียวให้แจ้งไปยังกองยุทธศาสตร์โดยเร็ว 
   4. ให้กำกับ ติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือมาตรการที่รัฐบาลกำหนด

220
VIEWS
0
0
0

ดาวน์โหลดล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.