ดาวน์โหลด


การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันพระบรมราชชนก งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น

วันที่ 16 กันยายน 2565 | 208 Views | กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันพระบรมราชชนก เป็นไปตามนโยบายที่สภาสถาบันพระบรมราชชนกกำหนด จึงขอให้หน่วยงานของท่านจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้
          1. ให้จัดทำคำขอโครงการด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก  
          2. ให้จัดทำคำขอโครงการด้านบริการวิชาการแก่สังคม (เฉพาะกองบริการวิชาการ)
          3. ให้จัดทำคำขอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว (ถ้ามี)
โดยขอให้ส่งข้อมูลไปยังกองยุทธศาสตร์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ภายในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแนวทางการจัดทำคำของบประมาณฯ และแบบฟอร์ม
ได้ที่เว็บไซต์กองยุทธศาสตร์ เลือกหัวข้อ “เอกสารดาวน์โหลด” หรือ https://www.pi.ac.th/news/1273

208
VIEWS
0
0
0

ดาวน์โหลดล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.