ข่าวกิจกรรม


ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 24 กรกฎาคม 2565 | 501 Views | กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา
              เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 สถาบันพระบรมราชชนก โดยกองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx” ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต รองอธิการบดีด้านการศึกษาและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สงวนสิน รัตนเลิศ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณบดี ผู้บริหารคณะ ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณาจารย์และบุคลากร ในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รวมถึงผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ผู้อำนวยการกองและบุคลากร ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
               ด้วย สถาบันพระบรมราชชนกได้นำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการประกันคุณภาพ ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตั้งแต่ในปีการศึกษา 2565 จึงมีความจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงพัฒนาทักษะให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร ในกระบวนการดำเนินงานและการบริหารจัดการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx ที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรต่อไป จึงได้จัดโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx” ดังกล่าว

UploadImage

501
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.