ข่าวกิจกรรม


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบรี

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2564 | 117 Views | กองบริการวิชาการ

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564

อ.ดร.อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำทีมอาจารย์

และเจ้าหน้าที่ งานบริการวิชาการ ดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ

ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ

ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด กลุ่มเป้าหมาย

คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ผู้นำชุมชน จำนวน 75 คน โดยมี นายอนุชา แก้วโกศล

กำนันตำบลท่เสน และนายอรุณ แสงแดง ผอ.รพ.สต. ท่เสน นำทีมเข้าร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และทัศนคติที่ดี รวมทั้งร่วมกันค้นหาแนวทางป้องกันโรคพิษสุนัขข้าในชุม ชน

โดยทีมอาจารย์จากวิทยาลัย ร่วมส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา เพื่อนำไปสู่การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดย

ชุมชน เพื่อชุมชน117
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.