ภาระงานกองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
           ๑. เสนอนโยบายด้านการวิจัยและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของสถาบันพระบรมราชชนก
          ๒. สร้างระบบและกลไกเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและพัฒนางานวิจัย ให้มีคุณภาพ
          ๓. พัฒนาระบบและกลไกในการนำผลงานวิจัย งานวิชาการและงานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม นโยบาย และการพาณิชย์
          ๔. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานวิจัยแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือการทำวิจัยกับเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ภายในประเทศและต่างประเทศ
          ๕. สร้างระบบสนับสนุนการบริหารงบประมาณงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ สนับสนุนให้นักวิจัยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนวิจัย ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ
          ๖. กำกับและติดตามการดำเนินงานวิจัย (Research Management) ให้สำเร็จตามเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด
          ๗. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ กลไกเพื่อให้เกิดงานทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองสิทธิ์ สนับสนุนกระบวนการจริยธรรมการวิจัย
          ๘. ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ผลงานวิจัย งานวิชาการ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ
          ๙. เชิดชูเกียรตินักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้สถาบันพระบรมราชชนกทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
          ๑๐. จัดหาฐานข้อมูลสากล เครื่องมือและซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุน การผลิตงานวิจัย และจัดหาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการวิจัยทั้งหมด เช่น รวบรวมฐานข้อมูลนักวิจัยและงานวิจัยของสถาบัน
          ๑๑. ติดต่อและประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงทางวิชาการให้คำปรึกษา และแนะนำนักวิจัยในการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ ความรู้จากการวิจัย สนับสนุนการจัดเตรียมร่างบทความ และการตรวจทานภาษาสำหรับตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ตลอดจนการนำองค์ความรู้ต่อยอดการผลิตและพัฒนานวัตกรรม
          ๑๒. เป็นศูนย์เครื่องมือกลางด้านการวิจัยของสถาบันพระบรมราชชนก
          ๑๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ตลอดจนกิจการเกี่ยวกับการจัดสรร รางวัลวิจัยระดับสถาบัน
          ๑๔. จัดตั้งคณะกรรมการการวิจัย โดยมีอำนาจ ดังนี้
                    - เสนอแนะนโยบาย แผนหลักการวิจัยของสถาบันพระบรมราชชนก
                    - พิจารณาจัดสรร ทุนวิจัย
                    - พิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงการวิจัย รับรองรายงาน ความก้าวหน้าและรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
                    - พิจารณาอนุมัติเผยแพร่ผลงานวิจัย
                    - กำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนการวิจัย
                    - พิจารณาให้ความเห็นชอบรายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
                    - พิจารณาอนุมัติหรืองดให้เงินสมนาคุณ
                    - พิจารณายุติโครงการที่ดำเนินการไม่บรรลุผลภายในเวลาที่กำหนด

Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.