บทบาท หน้าที่กองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
     ๑) จัดทำข้อเสนอนโยบาย ในการพัฒนาระบบและกลไกการดำเนินการกิจการนักศึกษา
     ๒) พัฒนาระบบและกลไกการดำเนินการกิจการนักศึกษาตามนโยบายสถาบัน
     ๓) ร่วมกองยุทธศาสตร์ฯ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษของสถาบัน
     ๔) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อสังคม และมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่หลักสูตรและสถาบันกำหนดไว้
     ๕) จัดบริการและสวัสดิการที่หลากหลายเพื่อช่วยขจัดปัญหาของนักศึกษาให้มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
     ๖) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการในด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน (กองกลางและการประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบ)
     ๗) ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานต่อชุมชน หรือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสุขภาวะชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
     ๘) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
     ๙) จัดทำ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก
     ๑๐) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
     ๑๑) กำหนดระบบและกลไกในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ และควบคุมกำกับให้มีการดำเนินการตามระบบ
     ๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น หรือที่ได้รับมอบหมาย
     ๑๓) งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.