ข่าวประกาศ


(ทุนพัฒนาอาจารย์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนรัฐบาลฯ ป.เอก ในประเทศ ปี 2564

วันที่ 21 กันยายน 2564 | 130 Views | กองทรัพยากรบุคคล
ขอให้ผู้มีสิทธิได้รับทุน ฯ รายงานตัวและเข้ารับการปฐมนิเทศ ณ งานพัฒนาบุคลากร กองทรัพยากรบุคคล
สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร ๔ ชั้น ๗ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๘๓๓ ในวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

เตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

หากผู้มีสิทธิได้รับทุนไม่ไปรายงานตัวตามวัน และเวลาที่กำหนด โดยมิได้แจ้งให้สถาบันพระบรมราชชนก ทราบ
ล่วงหน้าจะถือว่าสละสิทธิการรับทุนในครั้งนี้ 

130
VIEWS
0
0
0

ข่าวประกาศล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.