ข่าวประกาศ


(ทุนพัฒนาอาจารย์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนรัฐบาลฯ ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ปี 2564

วันที่ 21 กันยายน 2564 | 111 Views | กองทรัพยากรบุคคล
ให้ผู้ที่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิรับทุน ฯ รายงานตัว กับสำนักงาน ก.พ. โดยแนบภาพถ่ายบัตรประชาชน ส่งให้สำนังาน ก.พ.
ทาง e-mail ที่ nitcharee@ocsc.go.th หรือทางโทรสารหมายเลข ๐ – ๒๕๔๗ – ๑๙๕๔ ภายใน ๑๐ วัน นับจาก
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการรายงานตัวได้ทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th/scholarship/gov-study 
หัวข้อ “ทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๔” 
หัวข้อย่อย “ทุนต่างประเทศ”

หากผู้ใดไม่ไปรายงานตัว และติดต่อเจ้าหน้าที่ตามกำหนดดังกล่าว โดยมิได้แจ้งให้สำนักงาน ก.พ. ทราบล่วงหน้า 
จะถือว่าสละสิทธิการรับทุนในครั้งนี้

โปรดอ่านรายละเอียดและเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเป็นประโยชน์ของตัวท่านเอง
 
เอกสารแนบ

111
VIEWS
0
0
0

ข่าวประกาศล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.