ข่าวกิจกรรม


ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันของสถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2563 โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และประ

วันที่ 09 กันยายน 2564 10 กันยายน 2564 | 219 Views | กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบและกลไกที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และสะท้อนการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของสถาบันพระบรมราชชนก กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ต่อไป
อัลบั้มภาพทั้งหมด

219
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.