ข่าวกิจกรรม


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครรากุมารี กรมพระศรีสวาง

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 30 สิงหาคม 2564 | 111 Views | กองบริการวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย ดร.รุ่งนภา จันทรา

รองอำนวยการฝ้ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์สินตา คล้ายปักษี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน) ได้ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรด คนปลอดภัย วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศริวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี โตยมีการบริการวิชาการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง โตย นายกนกพล กุลชาติ ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเกอพุนพิน และหัวข้อ การป้องกั๋นและดวบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดย นางลดานุช อุปลาตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรัธานีทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำตำบลศรีวิชัย จำนวน 35 คน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีวิชัย จำนวน5 คน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้แกนนำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุขนัขบ้าเรื้อรังและโรคพิษสุนัขบ้า และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพและให้คำแนะนำแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป111
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.