ข่าวกิจกรรม


กิจกรรมถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าในห้องย่อยที่ 3 ภายใต้โครงการพัฒนาศนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิจัย แ

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 26 สิงหาคม 2564 | 141 Views | กองบริการวิชาการ

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 (เวลา 13.00 -16.00 น. )

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าในห้องย่อยที่ 3

ภายใต้โครงการพัฒนาศนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิจัย และโครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน

โดยการและเปลี่ยนเรียนรู้ภายในห้องสะท้อนความสำเร็จของการดำเนินงานในปีแรก ตลอดจนปัญหาอุปสรรค

และแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในปี 2565 โดยมีวิทยาลัยเข้าร่วมถอดบทเรียน จำนวน 6 สถาบันได้แก่

วพบ.เชียงใหม่ วพบ.พุทธชินราช วพบ.สุพรรณบุรี วพบ.สุราษฎร์ธานี วพบ.ราชบุรี และวพบ.สรรพสิทธิประสงค์

พร้อมกับมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดรรุ้งรังษี วิบูลชัย ดร.เพชรมณี วิริยะสืบพงศ์ และดร.วารณี

มีเจริญ กรุณาวิพาษ์ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อต่อยอดและพัฒนากระบนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย

ของโครงการต่อไป141
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.