ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญส่งโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 | 407 Views | กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

             สถาบันพระบรมราชชนก ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรส่งโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีเงื่อนไขในการส่งโครงร่างวิจัย ดังนี้
             ๑) เป็นโจทย์วิจัยด้านสุขภาพที่ท้าทาย สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์
สถาบันพระบรมราชชนก และมีผลกระทบในเชิงสังคม เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์
             ๒) งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการไม่ต่ำกว่าโครงการละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
             ๓) มีระยะเวลาในการทำวิจัย ไม่เกิน ๑ ปี (เสร็จสิ้นภายใน ๑ ปี)
             ๔) งานวิจัยที่ได้รับทุนจะต้องส่งตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ในฐาน TCI  กลุ่ม ๑ (TCI 1) หากเป็นผลงานนวัตกรรมจะต้องส่งเข้าประกวดในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
             โดยผู้สนใจสามารถส่งโครงร่างวิจัยตามแบบฟอร์มโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์
(Full Proposal) เพื่อของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กลุ่ม Basic Research Fund ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไปยังกองวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ research.innovation@pi.ac.th  ภายในวันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และสามารถ download แบบฟอร์มการเขียนโครงร่างวิจัยได้ตาม QR Code


        

407
VIEWS
0
0
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.