ข่าวกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาทั่วไป

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 22 มิถุนายน 2563 | 435 Views | กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2562) ประกอบด้วย 2 คณะ คือ คณะพยาบาลศาสตร์ มีวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ 30 แห่ง เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ มีวิทยาลัยในสังกัด 9 แห่ง แบ่งเป็นวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 7 แห่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 1 แห่ง          และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง เปิดสอนหลักสูตรด้านสาธารณสุขศาสตร์          สหเวชศาสตร์ และด้านการแพทย์แผนไทย จัดการศึกษาทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี และต่ำกว่าปริญญาตรี       สถาบันพระบรมราชชนกมีความมุ่งมั่นในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและประเทศ อัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก คือ “บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” และเอกลักษณ์สถาบันพระบรมราชชนก คือ “สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน (Community Health System)” สอดคล้องกับมาตรฐาน        การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
          การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของวิทยาลัยในสังกัดก่อนมีพระราชบัญญัติ สถาบันพระบรมราชชนก เป็นไปตามระบบของมหาวิทยาลัยที่รับหลักสูตรเข้าสมทบดังนั้นการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ของวิทยาลัยในสังกัดทั้ง 39 แห่ง จึงมีความหลากหลาย ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาอาจมีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน ไม่บรรลุตามอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนกที่กำหนดไว้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชา ศึกษาทั่วไปของวิทยาลัยในสังกัดทั้ง 39 แห่ง ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ของสังคมไทยและสังคมโลก และส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 รวมทั้งเจตนารมณ์ของปรัชญาการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป อัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก
สถาบันพระบรมราชชนกจึงพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563 โดยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (คำสั่งสถาบันพระบรมราชชนกที่ 89/2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562) เพื่อศึกษาแนวทาง กำหนดกรอบโครงสร้าง ผลการเรียนรู้และรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมทั้งคำอธิบายรายวิชา ซึ่งคณะทำงานได้ดำเนินการผ่านกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ  และวิทยากรมาให้ความรู้ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563  ของสถาบันพระบรมราชชนก รวมทั้งรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากวิทยาลัยในสังกัด เพื่อให้สามารถนำไปใช้จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

อัลบั้มภาพทั้งหมด

435
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.