ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 30 มกราคม 2561 | 205 Views |
ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ เป็นอาคาร คสล. ๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมีกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. มีผู้มียื่นเอกสารประกวดราคาฯ ผ่านทางระบบฯ จำนวน ๘ ราย และมีผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น จำนวน ๗ ราย นั้น
เอกสารแนบ

205
VIEWS
0
0
0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.