PBRI JOURNAL


ปีที่ 13 เล่นที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2563

วันที่ 29 กันยายน 2563 | 231 Views
UploadImage
 บทความวิชาการ
- บันทึกภาคสนาม : เครื่องมือสำคัญของนักวิจัยเชิงคุณภาพ
- แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ : แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ของวิชาชีพการพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
▪ บทความวิจัย
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการความปวดจาก กลุ่มอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง กระดูกเนื่องจากการทำงานของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ จังหวัดจันทบุรี
- ปัจจัยที่มีผลต่อการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร

- วิถีชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการป้องกันโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ของกลุ่มเสี่ยงเขตเมือง จังหวัดพิษณุโลก
- รูปแบบการเรียนรู้และความต้องการในวิธีการสอน วิชาการพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- การพัฒนาระบบการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์ สำหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง สาธารณสุข
- การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานและเฝ้าระวังโรคพิษ สุนัขบ้า โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

 
เอกสารแนบ
อัลบั้มภาพทั้งหมด

231
VIEWS
0
0
0

PBRI JOURNALล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.